ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวของอำเภอเมืองพะเยา

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม

  • ซื่อสัตย์
  • รับผิดชอบ
  • มีน้ำใจ

ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวของอำเภอเมืองพะเยา

ข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

คลินิกโรคจากการทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โรงพยาบาลพะเยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รวมกิจกรรม

  • ต้อนรับและเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  • มอบเวชภัณฑ์ลดยุงลาย
  • เข้ารับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ จิรพร ภัทรนุธาพร
รวมกิจกรรม

รวมกิจกรรม