โรงพยาบาลพะเยา ได้รับผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ประจำปี 2559

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ได้รับผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ประจำปี 2559
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยา ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีเด่น ประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขางานประจำสู่งานวิจัย ในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โดยมี นางวลัยพร สีภาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่หน่วยงานจ่ายกลางโรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานคุณวลัยพร สีภาพันธ์