รางวัลผลงานดีเด่น "ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8"

ชื่องานรางวัลผลงานดีเด่น "ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8"
รายละเอียดผลงานรางวัลหน่วยงานตัวอย่างที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จในด้านการป้องกันควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลระดับดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 โดย นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
สถานที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ชื่อเจ้าของผลงานงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา