ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ชื่องานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
รายละเอียดวันที่ 2 เมษายน 2561 แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น (ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 จาก รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
สถานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา