พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ชื่องานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
รายละเอียดพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จ่าสิบเอก วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
สถานที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา