โรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล"โล่ห์เกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง"

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล"โล่ห์เกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง"
รายละเอียดโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมงานและรับรางวัล"โล่ห์เกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง" ในการประชุม "มหกรรมอาหารปลอดภัย ปี พ.ศ.2561" เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้การดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยมี นางสุมน วงศ์สาโรจน์ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้รับมอบจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ห์เกียรติคุณ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
สถานที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ชื่อเจ้าของผลงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา