โรงพยาบาลพะเยา รับรางวัล"โล่ห์เกียรติคุณ สำหรับหน่วย