ผลงานรางวัลวิจัยดีเด่น "ความชุกของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา"ครั้งที่ 11

ชื่องานผลงานรางวัลวิจัยดีเด่น "ความชุกของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา"ครั้งที่ 11
รายละเอียดผลงานรางวัลวิจัยดีเด่น "ความชุกของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา" ในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(HoRNetS 2018):Research for all ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยมี คุณรัตติกาล สุขพร้อมสรรพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบจาก ทพ.นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อเจ้าของผลงานงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา