ผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย "เปรียบเทียบ ผลการประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการใช้แบบประเมินรูปหน้า และแบบประเมินรูปเหรียญมูลค่าต่าง ๆ เทียบกับแบบประเมินมาตรฐานของต่างประเทศ" ครั้งที่ 11

ชื่องานผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย "เปรียบเทียบ ผลการประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการใช้แบบประเมินรูปหน้า และแบบประเมินรูปเหรียญมูลค่าต่าง ๆ เทียบกับแบบประเมินมาตรฐานของต่างประเทศ" ครั้งที่ 11
รายละเอียดผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย "เปรียบเทียบ ผลการประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการใช้แบบประเมินรูปหน้า และแบบประเมินรูปเหรียญมูลค่าต่าง ๆ เทียบกับแบบประเมินมาตรฐานของต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(HoRNetS 2018):Research for all ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยมี คุณกรชพร สาคะฤกษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบจาก ทพ.นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อเจ้าของผลงานคลินิพิเศษ อายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา