รางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพระดับดี "การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการจัดตั้ง Stroke Unit โรงพยาบาลพะเยา"

ชื่องานรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพระดับดี "การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการจัดตั้ง Stroke Unit โรงพยาบาลพะเยา"
รายละเอียดรางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพระดับดี การนำเสนอด้วยวาจา "การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการจัดตั้ง Stroke Unit โรงพยาบาลพะเยา"ในการประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางศศิวิมล มงคลดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบจาก ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะุวัน จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะุวัน จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเจ้าของผลงานกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา