ผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย" ประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด Desferoxamine ร่วมกับการกิน Deferiprone เทียบกับการกิน Deferiprone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ชนิดพึ่งพาเลือดโรงพยาบาลพะเยา"ครั้งที่ 11

ชื่องานผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย" ประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด Desferoxamine ร่วมกับการกิน Deferiprone เทียบกับการกิน Deferiprone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ชนิดพึ่งพาเลือดโรงพยาบาลพะเยา"ครั้งที่ 11
รายละเอียดผลงานรางวัลนำเสนองานวิจัย" ประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด Desferoxamine ร่วมกับการกิน Deferiprone เทียบกับการกิน Deferiprone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ชนิดพึ่งพาเลือดโรงพยาบาลพะเยา"ในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(HoRNetS 2018):Research for all ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดย พญ.พรรณราย ศรีสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านกุมารเวชกรรม แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้รับมอบจาก ทพ.นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อเจ้าของผลงานแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา