บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานเด่น ประจำปี 2561

ชื่องานบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานเด่น ประจำปี 2561
รายละเอียดวันที่ 19 กันยายน 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานเด่น ประจำปี 2561 รางวัลคนดีสาธารณสุขระดับจังหวัดพะเยา กลุ่มข้าราชการ คุณเกเหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างประจำ คุณบุญฤทธิ์ แก้วคำ เจ้าพนักงานธุรการ
รางวัลผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัย ทางการพยาบาล คุณรัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชื่อผลงานวิจัย "ความชุกของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา" คุณนิรมล เชื้อประเสริฐศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชื่อผลงาน "ความสอดคล้องของข้อคำถามในแบบคัดกรองผู้ป่วยไอเรื้อรังกับการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry และการวินิจฉัย COPD โดยแพทย์ผู้รักษาห้องตรวจทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา และ ผลงานผู้ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ทพ.อนุชิต จันทรากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ผลงาน"การฝังรากเทียมทันทีหลังจากถอนฟันบริเวณฟันหน้าบน" ทพญ.อรทัย ศรีวิสุทธิ์สมบุญ ทันแพทย์ชำนาญการ ผลงาน"การรักษาคลองรากฟันที่มีรอยร้าวในฟันกรามล่างซี่ที่สอง" ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงาน