โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วม “โครงการหมอชวนวิ่ง”เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วม “โครงการหมอชวนวิ่ง”เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
รายละเอียดแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งออกกำลังกายในโครงการ “หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย การเดิน หรือวิ่งอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา