โรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้าจำนวน 1,989 ใบ เพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้าจำนวน 1,989 ใบ เพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก
รายละเอียดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตัวแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับมอบถุงผ้า จำนวน 1,989 ใบ (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าใบ) จาก คุณภัทราพร อินต๊ะรักษา พร้อมมารดา เพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนจากการงดใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องบริหาร โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องบริหารโรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา