โรงพยาบาลพะเยา และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม”วันรวมพลังสร้างสุขภาพดี ๑๐๐ ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน อำเภอเมืองพะเยา

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม”วันรวมพลังสร้างสุขภาพดี ๑๐๐ ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน อำเภอเมืองพะเยา
รายละเอียดวันนี้ ( ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “วันรวมพลังสร้างสุขภาพดี ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน อำเภอเมืองพะเยา ”ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “สาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปี ๒๕๖๑ โดยมีการจัดการสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคชุมชนมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ประชาชนมีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อการเจ็บป่วย และสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรม “สาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัย และ อสม. ชวนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา