โรงพยาบาลพะเยา รับโล่รางวัล "บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับโล่รางวัล "บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน มอบโล่รางวัล"บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทนวตกรรมระดับจังหวัด โดย นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพะเยา ประเภทนวตกรรม ระบบการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ และเพื่อยกย่องสรรเสริญด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา