โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ รับใบประกาศเกียรติคุณ

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ รับใบประกาศเกียรติคุณ
รายละเอียดวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จสอ.วิริยะภูมิ สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ รับใบประกาศเกียรติคุณ รับรองผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขต จาก นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา