สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏับติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัดการนำต้นแบบSOPกระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เขต1

ชื่องานสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏับติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัดการนำต้นแบบSOPกระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เขต1
รายละเอียดวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 การนำต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(SOP) กระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ใน ปีงบประมาณ 2562 จัด โดยสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ EC ระดับจังหวัดได้แก่ สสจ รพศ/รพท ของเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 100 ท่าน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวีการดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (SOP) กระทรวงสาธารณสุข และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริยะรรมการวิจัยของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียน SOP ของหน่วยงาน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สถานบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โดย นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม และ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา