โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมโรงพยาบาล

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเยี่ยมชมโรงพยาบาล
รายละเอียดวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา และคณะแพทย์โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับ ผศ.สารนาถ ออรพินธ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะ เยี่ยมชมโรงพยาบาลพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคร่วมกันกับผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ประจำบ้านในแผนกสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ และฉุกเฉิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งพบปะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) ที่มารับการฝึกปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์พี่เลี้ยงที่ดูแลแพทย์ใช้ทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา