โรงพยาบาลพะเยา รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบอุปกรณ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ยี่ห้อ Victory Hospital Supply มูลค่า16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จาก คุณนฏกร ธนารีย์รุ่งโรจน์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพะเยา ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายโรงพยาบาลพะเยา
สถานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายโรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา