โรงพยาบาลพะเยา เข้ารับโล่รางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2561

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้ารับโล่รางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2561
รายละเอียดวันที่ 25 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงศิลดา การะเกตุ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา เข้ารับโล่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 พร้อมเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ซึ่งสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยาร่วมกับ จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบาย และมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนพิการ อีกทั้งส่งเสริมความเป็นธรรมเสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลองค์กร หน่วยงาน ในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม และเพื่อส่งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานแพทย์หญิงศิลดา การะเกตุ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพะเยา