โรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าห่มกันหนาว

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบผ้าห่มกันหนาว
รายละเอียดวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (รองประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รัอบมอบบริจาคผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13 ผืน ราคา 4,550 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก คุณโยธกา ฟักแก้ว เพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา