โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค

ชื่องาน โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค
รายละเอียดวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (รองประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)และคณะ รับมอบเงินบริจาค 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก หจก.แวร์เฮาส์ 2 บิ้ว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.พะเยา ณ ห้องรับรอง VIP รพ.พะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา