โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562
รายละเอียดวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รพศ/รพท ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นเลิศ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
สถานที่ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา