โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมติดตามโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดลำปาง

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมติดตามโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดลำปาง
รายละเอียดวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30น. จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตาม พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดลำปาง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยเน้นการบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารปลอดภัยลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโถคอาหารที่ไม่สะอาด โดย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสิรินทร์สมพรโอสถานุเคราะห์ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ห้องประชุมสิรินทร์สมพรโอสถานุเคราะห์ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา