โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมวิชาการ"ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ให้บริการ"ประจำปี 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมวิชาการ"ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ให้บริการ"ประจำปี 2562
รายละเอียดวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมวิชาการ "ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ให้บริการ"ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหลัก Personsl Safety ของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการและจากนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข 2P Safety และวางยุทธศาสตร์เพื่อความปลอดภัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีการรายงาน การทบทวนเพื่อการเรียนรู้ ป้องกันการเกิดซ้ำ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 184 คน จัดขึ้น 3รุ่น ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน กล่าวรายงาน วิทยากร แพทย์หญิงศรินพันธ์ ผ่องพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุมโภชนาการโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 3 โภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา