โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมแผนการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมแผนการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
รายละเอียดวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมแผนการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า(เจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบแผนกที่จัดบริการแบบผู้ป่วยนอกทุกแห่ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการด่านหน้า และการปรับระบบคิวบริการ ระบบ Self Registry และระบบ Paper less โดย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์พรชัย เตชะคุณากร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา