โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น.แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 18 หลัง ราคาหลังละ 2,100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 37,800 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จาก หจก.นีโอ เคซี อินเตอร์เทรด ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา