โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค
รายละเอียดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 น. นางปาริชาติ ศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี รับมอบเงินบริจาค 2,400 บาท(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากคุณแม่พิศมัย คูณรักษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา