โรงพยาบาลพะเยา รับมอบคุณภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบคุณภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันชนิดแขนสอด รุ่น HBP-9020 ผลิตภัณฑ์ Omron จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกระดาษ 200 ม้วน ราคา 62,000 บาท (หกพมื่นสองพันบาทถ้วน) จากคุณสุภาภรณ์ ไชยสถิตวานิช และคณะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้กับผู้ป่วยห้องตรวจนรีเวชและห้องตรวจ ANC ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา