โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา โดยคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา ประกอบด้วย

1.เครื่องวัดความดันอัติโนมัติ ชนิดสอดแขน จำนวน2 เครื่อง มูลค่า 111,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2.เครื่องชั่งนน ดิจิตอล 1 เครื่อง มูลค่า 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3. ปรอทวัดไข้แบบสแกนหน้าผาก 1 เครื่อง มูลค่า 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 117,200 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ พะเยา และยาสีฟันพร้อมแปรงสีฟัน จำนวน 25 โหล ใช้กับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก ICU โดย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันตฺ์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) และคณะ รับมอบ ณ ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา