โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤต”ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤต”ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤต” ประจำปี 2562 ให้กับพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา และเครือข่ายสุขภาพบริการจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ ทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิต ลดภาวะแทรกซ้อน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับภาะวิกฤต รอดชีวิตและส่งเสริมให้ฟื้นฟูสภาพสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิทยากร รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิด และ นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล กล่าวรายงานการจัดอบรม ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
สถานที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา