โรงพยาบาลพะเยา จัดการอบรม การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเขตบริการสุขภาพที่ 1

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดการอบรม การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเขตบริการสุขภาพที่ 1
รายละเอียดวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานเปิดการอบรม การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเขตสุขภาพที่ 1 เรื่อง “อบรม Clinical Palliative Care for Community” ให้กับ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดพะเยา จำนวน 95 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพและตามมาตรฐาน โดย แพทย์หญิงอุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงานการอบรม พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมพรนภา โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุมพรนภา โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา