โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.คุณอรุณี กุลกุศล รองประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง ราคา 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับทารก มูลค่า 3,100 บาท(สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กสำหรับหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด จากศิษย์เก่าพะเยาพิทยาคม ม.6 รุ่น 2 ณ ห้องรับรอง. VIP โรงพยาบาล
สถานที่ห้องรับรอง VIP โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา