โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียดวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (รองประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก ICU) และคณะ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเป่าลมร้อน (Convective Warming System) ยี่ห้อ Warm Touch รุ่น Warm Touch Blower 6000 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมผ้าห่มควบคุมอุณหภูมิ มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU จาก ท่านเจ้าคุณพระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ โดยมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธจังหวัดพะเยา ณ หอผู้ป่วยหนัก ICU โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่หอผู้ป่วยหนัก ICU โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา