โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
รายละเอียดวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร สาธารณสุขพะเยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ โดยทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานครั้งนี้ ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
สถานที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา