โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กุญแจสำคัญสู่พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพที่ดี”

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กุญแจสำคัญสู่พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพที่ดี”
รายละเอียดวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กุญแจสำคัญสู่พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพที่ดี” ให้กับพยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการโรงพยาบาลพะเยา และพยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการปฐมภูมิอำเภอเมือง และอำเภอภูกามยาวจำนวน 80 คน จำนวน 2 วัน วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดเสี่ยง ลดป่วย และลดภาวะแทรกซ้อนในประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบ พยาบาลสามารถส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพได้โดยมีการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้บริการ การสร้างสัมพันธภาพและสื่อสารในแนวทางที่ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามข้อมูลที่ได้รับดีขึ้น ซึ่งการสื่อสารที่ดียังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย โดย แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ประธานคณะทำงาน Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพะเยา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา