โรงพยาบาลพะเยา นิเทศติดตามการดำเนินงาน Green&Clean Hospital/Food Safety Hospital และชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา นิเทศติดตามการดำเนินงาน Green&Clean Hospital/Food Safety Hospital และชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย
รายละเอียดวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยา และคณะ ตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงาน Green & Clean Hospital/Food Safety Hospital และชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย ณ บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเพื่อขยายเครือข่ายการพัฒนา Green & Clean Hospitat และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย
สถานที่บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา