โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมอบรมเสริมความรู้และรณรงค์กิจกรรม 5 ส.โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมอบรมเสริมความรู้และรณรงค์กิจกรรม 5 ส.โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการ 5 ส. โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมอบรมเสริมความรู้และรณรงค์กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานตนเอง และเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจาก สรพ. ในเดือน กรกฎาคม 2562 วิทยากร อาจารย์ศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรด้วย 5 ส. โดย นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา