โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศุลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศุลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
รายละเอียดวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลพะเยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธี
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญโญ มหาเถร ป.ธ.5) อดีตที่ปรึกษาเจ้า
คณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ณ วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
สถานที่ วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา