โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสฝึกปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา