โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียดวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของไทย ประกอบด้วย วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันรักต้นไม้แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นางประกาย สุทธธง รักษาการหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้นำกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมให้โอวาท และมอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ พระราชประวัติ และพระราชภารกิจ สมเด็จย่า ชมบูทจัดแสดงผลงานวิชาการ/นวัตกรรม จากหน่วยงานในกลุ่มการพยาบาล ที่นำเสนอในระดับเขต ระดับภาค และมอบใบประกาศเกียรติคุณ”บุคลากรดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ”การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา