ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่องานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายอริน พูลเกษม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพะเยา ผู้ทำคุณประโยชน์จังหวัดพะเยา เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน และกลุ่มบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา
สถานที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา