โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายแพทย์ตะวัน ถึงแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บรายได้และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องการบริหารการเงิน การคลัง ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
สถานที่โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา