จังหวัดพะเยาพัฒนาระบบการส่งต่อ ภายใต้แนวคิด One province One hospital

ชื่องานจังหวัดพะเยาพัฒนาระบบการส่งต่อ ภายใต้แนวคิด One province One hospital
รายละเอียดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนปัญหา-อุปสรรคการส่งต่อที่ผ่านมา พร้อมพัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อระดับจังหวัด ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด ที่โรงพยาบาลพะเยา มีการปรับรายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดพะเยาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้แนวคิด “ หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล ” ( One province One hospital ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สถานที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา