โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563
รายละเอียดวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ และนางกรรณิการ์ คำศรีพล หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ศาสนิกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
สถานที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา