ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 1/2564

ชื่องานประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS ให้ทุกบทบาทหน้าที่ทุกภารกิจ ทุกระดับ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ที่ขณะนี้มีผู้ป่วย Admit 1 ราย พร้อมทำแผนรองรับการจัดบริการในภาวะฉุกเฉิน ทั้งการตั้งรับในสถานบริการสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการ จัดที่นั่งบริการสำหรับผู้ป่วย เน้น social distancing จัดห้องแยกโรคกรณีผู้เข้าข่ายสงสัยเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในการป้องกันตนเอง ชุมชน สังคมในพื้นที่ การรายงาน การบัญชาการเหตุการณ์ การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ เตรียมทีมประเมินด้านสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วย ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและควบคุมโรคได้ทันท่วงที เน้นบุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในสังคม
สถานที่ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา