โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมปฐมนิเทศ หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี” สำหรับบุคลากรสาธารณาสุข เขตสุขภาพที่ 1

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมปฐมนิเทศ หลักสูตร”การเป็นข้าราชการที่ดี” สำหรับบุคลากรสาธารณาสุข เขตสุขภาพที่ 1
รายละเอียดวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมกันทั้งเขตสุขภาพ 1 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 1 ได้เพิ่มพูนความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี

ทั้งนี้ มีนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ธวัช ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย และคณะผู้บริหารของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 7C ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

การอบรม ณ โรงพยาบาลพะเยา จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และ รุ่นที่ 2 วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 (ฝึกภาคปฏิบัติ วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563)
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา