สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงิน การคลังกับการจัดการบริการสุขภาพสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชีกับนักจัดการการเงิน(CFO)

ชื่องานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงิน การคลังกับการจัดการบริการสุขภาพสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชีกับนักจัดการการเงิน(CFO)
รายละเอียดวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและสอบทานประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินการคลังกับการจัดบริการสำหรับผู้สอบทานและตรวจสอบบัญชี กับนักจัดการการเงิน (CFO) ประจำ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่14 -18 ธันวาคม 2564 กล่าวรายการประชุม นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต รองประธาน คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 1 วิทยากร ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา