โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา (Service Plan) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา (Service Plan) ผ่านระบบ Zoom Meeting
รายละเอียดวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา (ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา (Service Plan) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา และเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Service Plan แต่ละสาขา รวมถึงเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงานจากสุขภาพที่ 1
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา