โรงพยาบาลพะเยา เข้ากราบนมัสการและขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้ากราบนมัสการและขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 15 มกราคม 2564 พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 โปรดเมตตาให้ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้ากราบนมัสการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ 2564 ณ พระอารามหลวง วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่พระอารามหลวง วัดศรีอุโมงค์คำ
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา